Voorjaarsvergadering 2017

Het bestuur van de ‘Kaatsvereniging Bolsward’ nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering. Deze zal worden gehouden:

Datum:  vrijdag 10 maart 2017

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie:  Kantine van KV Bolsward

AGENDA

 1.  Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorjaarsvergadering 2016 (zie Notulen Voorjaarsvergadering 2016)
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2017
 9.  Bestuursverkiezing
  • Clara Houtsma en Frans Boersma zijn periodiek aftredend en herkiesbaar.
 10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2017
 11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 16 maart 2017
 12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 16 maart 2017
 13. Rondvraag
 14. Pauze
 15. Gastspreker: Johannes Westra vertelt over zijn carrière
 16. Sluiting

Het bestuur van ‘Kaatsvereniging Bolsward’

Bijlagen:

 

Notulen van de Voorjaarsvergadering van KV Bolsward op woensdag 30 maart 2016

Aanwezig: Frans Boersma, Bertus Veldman, Peter Siemensma, Pieter Feenstra, Meini Bangma, Klaas Zijlstra, Jappie de Boer, Wopke Stienstra, Jaap van der Wal, Hollie de Jong, Jan Houwer, Arno Eisma, Gert Jan Abma, Ane-Jan Knol, Johan Bekema, Gijsbert Knol, Cor Jacobsen, Erik Westra, Piet van Zuiden, Janneke Pagels, Clara Houtsma en Lammert Leeuwen.

 1. Opening

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 22 aanwezige leden van harte welkom op de Voorjaarsvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de kantine van KV Bolsward.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken

Er zijn twee ingekomen stukken:

 • De uitnodiging Algemene Vergadering Federatie WBW op woensdag 23 maart 2016.

Pieter Feenstra heeft de Algemene Vergadering van de Federatie WBW bezocht en doet verslag:

 • Een afdelingswedstrijd voor de jeugd ontbreekt op de wedstrijdagenda; Makkum zal alsnog in 2016 een afdelingswedstrijd organiseren zonder afvalronde.
 • Er is een verzoek binnen gekomen m.b.t. het kampioenschap van Súdwest-Fryslân te Bolsward om meer dan 1 partuur te kunnen afvaardigen per afdeling, omdat ook een aantal afdelingen niet in staat zijn een partuur samen te stellen. Dit verzoek zal binnen het bestuur van KV Bolsward worden besproken.
 • De jubileumpartij in 2015 was een groot succes, mede doordat KV Bolsward de organisatie van de pupillenwedstrijd op zich had genomen.
 • Uitnodiging Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2016 te Franeker. Dit punt wordt verderop in deze vergadering behandeld.

Mededelingen

 • De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Rudy en Jantje Huitema, Géjanna Dijkstra-Buma, Tjerck Karsten, Allard Bootsma, Gert-Jan Jorna, Koos van der Veen, Roel Venema, José Siemensma en Cor Knol.
 • Lammert Leeuwen deelt mee dat KV Bolsward met de tijd meegaat door haar leden een herinnering voor deze Voorjaarsvergadering per e-mail te sturen. Ook hangt vanaf heden in de kantine een beeldscherm waarop alle sponsoren van KV Bolsward worden getoond, die afgewisseld worden met sportieve hoogtepunten van KV Bolsward.
 • Een groot compliment verdienen Gijsbert Knol voor de keurige opmaak van clubblad ‘de Opslag’ en de samenstellers van de inhoud van het clubblad.
 • Lammert Leeuwen heeft de redactie van ‘de Keatsfreon 2016’ erop gewezen dat in het overzicht van de klassementswinnaars 2015 een storende fout staat: Alleen Peter van Zuiden staat vermeld als klassementswinnaar bij de junioren en ontbreekt Julian Faber als mede klassementswinnaar. De redactie heeft toegezegd deze fout te zullen rectificeren in kaatsblad ‘Keats!’.
 • Zeer zorgelijk is dat de gehele Jeugdcommissie op dit moment op non actief staat. Lammert Leeuwen en Janneke Pagels nemen de werkzaamheden voor de jeugdafdeling voorlopig over. We moeten ons als KV Bolsward goed realiseren dat wanneer de jeugd wegvalt er geen toekomst is voor onze kaatsvereniging. Er zal een oplossing moeten worden gevonden en dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!
 • Er is een uitnodiging gekomen van Sporthart Bolsward op 21 april. KV Bolsward is tot nu toe steeds vertegenwoordigd geweest bij deze bijeenkomsten, maar tot nu toe is de stand van zaken dat er veel gepraat wordt en in de praktijk er niets gebeurd waar KV Bolsward haar voordeel mee kan doen.
 • Verheugd kan voorzitter Lammert Leeuwen meedelen dat de renovatie van de kantine en de nieuwbouw van het toiletblok is afgerond. Ook de medaillekast is vernieuwd en heeft dezelfde eigentijdse look als van de bar. Het geheel is een schitterend resultaat geworden waar we zeer trots op mogen zijn.
 • Het verzoek betreffende het Eenlingenbeleid van de K.N.K.B. om een meisje van KV Bolsward samen met een meisje uit Lollum een afdelingspartuur te formeren is door de K.N.K.B. afgewezen.
 • Aanpassing trainersvergoeding. Twee jaar geleden is voor de trainers de vergoeding per uur vastgesteld. Kaatstrainer 3: € 17,50 per uur. Kaatstrainer 2: Maximaal overeenkomstig de helft van het tarief dat de KNKB hanteert, mits er zelfstandig trainingen worden ge­geven. Geen opleiding: Maximaal overeenkomstig het maximale bedrag van de vrijwilligersvergoeding zoals de Belastingdienst die han­teert € 4,50), mits er zelfstandig trainingen worden gegeven. Het bestuur stelt voor een maximale vergoeding in te stellen; voor Kaatstrainer 3 een maximum van € 750,00 per (zomer)seizoen. Voor Kaatstrainer 2 een maximum van € 375,00 per seizoen. Zonder tegenstemmen wordt het voorstel van het bestuur aangenomen.
 1. Notulen Najaarsvergadering 12 november 2015

Voorzitter lammert Leeuwen neemt de notulen per bladzijde even door met de aanwezigen. Er zijn geen op- en aanmerkingen. De tekst van de notulen van de Najaarsvergadering van 12 november 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

N.a.v. de Notulen 12 november 2015

– Punt 8: Er hebben zich geen vrijwilligers gemeld om zitting te nemen in een aparte Straatkaatscommissie. Jammer, het is een gemiste kans om het kaatsen in Bolsward meer bekendheid te geven.

– Er  zal geen Ouder-Kindpartij worden georganiseerd aan het begin van het seizoen. Deze partij blijft de afsluiting van het seizoen. Aan het begin van het seizoen zal er een informatieavond voor de ouders worden georganiseerd.

 1. Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd.

 1. Financieel verslag 2015

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op het Financieel Verslag 2015.

Financieel gezien is 2015 een redelijk goed jaar geweest. Dit is mede te danken aan de samenwerking met Buurtvereniging de Blauwpoort. In het afgelopen seizoen heeft één bordsponsor opgezegd. Clara wil de sponsorcommissie op het hart drukken de contacten met de bestaande sponsoren warm te houden en proberen nieuwe sponsoren te werven. Een bedreiging voor onze kaatsvereniging is het ledenverlies. Het jaar 2015 werd afgesloten met een afname van ca. 30 leden en dat is een inkomstenverlies van ruim 800 euro! Met z’n allen moeten we proberen het ledenbestand op peil te houden.

Meegedeeld wordt dat in 2015 KV Bolsward niet een van de deelnemers was van de Poiesz Jeugdsponsoractie.

De leden tonen zich ingenomen met de financiële gang van zaken in 2015.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Willem Nieuwenhuis en Peter Siemensma, heeft het Financieel verslag 2015 gecontroleerd. Namens de kascommissie verklaart Peter Siemensma dat de boekhouding correct is bevonden en dat er dus decharge kan worden verleend aan de penningmeester.

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Gijsbert Knol verklaart zich bereid aftredend lid Willem Nieuwenhuis te vervangen. Hij zal volgend jaar samen met Peter Siemensma de kascommissie vormen.

 1. Bestuursverkiezing

De heer Lammert Leeuwen is periodiek aftredend. Lammert Leeuwen heeft aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. Mevrouw Trijntje Groenhout is tussentijds afgetreden als bestuurslid. Voor de functie algemene zaken heeft zich verkiesbaar gesteld de heer Roel Venema. De heren Lammert Leeuwen en Roel Venema worden bij acclamatie (her)benoemd.

 1. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 31 maart 2016

Voorzitter lammert Leeuwen haalt de belangrijkste punten van deze agenda er even uit, te weten;

 • Voorstel wedstrijdstramien.
 • Aantal parturen en aanvangstijden senioren:
 • Heren v.f. hoofdklasse en 1e klas beperkt  10 parturen en aanvangstijd 11.00 uur.
 • Heren v.f. en d.e.l.  1e klas onbeperkt; aanvangstijd 10.00 uur.
 • Heren v.f. en d.e.l.  2e klas onbeperkt; aanvangstijd 11.00 uur.
 • Dames v.f. de d.e.l. hoofdklasse beperkt 8 parturen en aanvangstijd 11.00 uur en 15.30 uur (ma t/m vrij).
 • Dames v.f. en d.e.l 1e klas en 2e klas onbeperkt; aanvangstijd 10.00 uur
 • Voorstel instellen AV—commissie Financiën. Dit wordt een adviesorgaan van de AV. De volgende leden stelt het hoofdbestuur voor te benoemen; de heer K.A. Breuker, Mevr. J.N. Hijlkema en de heer H.J. Kemper.
 1. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 31 maart 2016

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze vereniging naar deze vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Rondvraag
 • Pieter Feenstra deelt mee dat hij het schema voor het veldleggen zo goed als rond heeft, maar dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn. Het streven is dat men hooguit vijf keer per jaar een avond in actie hoeft te komen.
 • Pieter Feenstra informeert of het bekend is dat Géjanna Dijkstra-Buma weer de training voor de dames zal verzorgen voorafgaande aan de senioren competitie op woensdagavond. Pieter Feenstra krijgt het advies om dit zelf met Géjanna Dijkstra-Buma te overleggen en afspraken hierover te maken.
 • Frans Boersma meldt dat het materialenhok voor aanvang van het seizoen keurig is opgeruimd. Hij verzoekt de leden vriendelijk om het materiaal na gebruik op dezelfde plaats terug te leggen zodat we met elkaar het materialenhok netjes kunnen houden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering en bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en het vlotte verloop van de vergadering.

 1. Pauze
 1. Bingo en Sluiting

Na de pauze wordt onder leiding van Frans Boersma de avond gezellig afgesloten met een paar rondes Bingo.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.